Παρέμβαση Σαμαρά ζητεί η ΕΝΠΕ για τη σωστή και έγκαιρη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ

D.S. ENPE

Την παρέμβαση του Πρωθυπουργού ,Αντώνη Σαμαρά ζητά με επιστολή της η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας ώστε να δοθεί η καλύτερη δυνατή λύση για την αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων για την περίοδο 2014-2020.

Συγκεκριμένα η ΕΝΠΕ ζητά με τεκμηριωμένες θέσεις να ισχύσει η πολυταμειακότητα των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αναπτυξιακό αποτέλεσμα στις ελληνικές Περιφέρειες.

H ENΠΕ έχει ζητήσει να καταρτιστούν 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα – ένα για κάθε Περιφέρεια της χώρας – τα οποία θα συγχρηματοδοτούνται από όλα τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).

Υποστηρίζει ότι στα προγράμματα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα έργα που χωροθετούνται στην Περιφέρεια και των οποίων την υλοποίησή και την λειτουργία αναλαμβάνουν περιφερειακοί ή τοπικοί φορείς.

Η ΕΝΠΕ επισημαίνει ότι εάν η πορεία των διαβουλεύσεων δεν οδηγηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά στην εφαρμογή εθνικών-κεντρικών επιχειρησιακών προγραμμάτων, τότε δεν είναι δυνατή η επίτευξη του στόχου της περιφερειακής ανάπτυξης αλλά και της σύγκλισης των Περιφερειών.

Τονίζει δε ότι με δεδομένη την έντονη οικονομική κρίση και ύφεση που έχει δημιουργήσει ακραίες αρνητικές επιπτώσεις στις περισσότερες Περιφέρειες της χώρας, η συγκέντρωση πόρων στις Περιφέρειες για στοχευμένες δράσεις σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προοπτικές ανάπτυξης κάθε Περιφέρειας είναι η πλέον αποτελεσματική λύση.

Η επιστολή στάλθηκε επίσης στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ.Κωστή Χατζηδάκη και στον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής κ. Johannes Hahn.

 

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Από την Άνοιξη του 2012 που είχαμε το πρώτο ερέθισμα σχεδιασμού ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, με την έκδοση της 1ης σχετικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και στη συνέχεια μέχρι και σήμερα έχουμε θέσει το ζήτημα της «αρχιτεκτονικής» των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης, ή αλλιώς του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Συγκεκριμένα, έχουμε ζητήσει με ισχυρή τεκμηρίωση, να καταρτιστούν δεκατρία (13) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ένα για κάθε Περιφέρεια της Χώρας), τα οποία θα συγχρηματοδοτούνται από όλα τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), όπως προβλέπεται από τη βασική αρχή του Γενικού Κανονισμού των ΕΔΕΤ της νέας περιόδου 2014-2020, περί πολυταμειακότητας των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των οποίων τη διαχείριση θα αναλάβουν οι αντίστοιχες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών. Επίσης έχουμε υποστηρίξει ότι στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα έργα που χωροθετούνται στην Περιφέρεια και την υλοποίησή τους και λειτουργία τους αναλαμβάνουν περιφερειακοί ή / και τοπικοί φορείς ή / και ωφελούνται από αυτά κάτοικοι / πολίτες και επιχειρήσεις της Περιφέρειας. Έχουμε δε, τεκμηριώσει ότι με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση της συμπληρωματικότητας και της συνέργειας των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως απαιτείται από τους Κανονισμούς, καθώς επίσης εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη υλοποίηση των έργων με την εκ του σύνεγγυς υποστήριξη και παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων από τις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών, σε άμεση συνεργασία με τους τοπικούς ή / και Περιφερειακούς Δικαιούχους. Έτσι επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 προς την κατεύθυνση της περιφερειακής ανάπτυξης και σύγκλισης των Περιφερειών της Ελλάδας. Εξ’ άλλου είναι γνωστό ότι η υλοποίηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ κυμαίνεται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από εκείνη των Τομεακών / Εθνικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Κατά την εξέλιξη, όμως, των διαβουλεύσεων επί των Κανονισμών της νέας προγραμματικής περιόδου, φαίνεται να αμβλύνεται η βασική αρχή της πολυταμειακότητας των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σε βάρος της Περιφερειακής Ανάπτυξης και Σύγκλισης των Περιφερειών. Οι λόγοι άμβλυνσης της πολυταμειακότητας δεν είναι εύκολα κατανοητοί, ούτε αιτιολογούνται στη βάση των στόχων της Περιφερειακής Πολιτικής και της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό δε, για την Ελλάδα, είναι ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη, με δεδομένο ότι η διαρκούσα και έντονη οικονομική κρίση και ύφεση έχει ακραίες αρνητικές επιπτώσεις στις περισσότερες Περιφέρειες της Χώρας. Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, με άμεσο στόχο την ανακούφιση του κοινωνικοοικονομικού ιστού, την ανάσχεση της φθίνουσας εξέλιξης των κοινωνικοοικονομικών μεγεθών της Περιφέρειας, αλλά και την επίτευξη της σταδιακής αναπτυξιακής πορείας τους, απαιτεί την συγκέντρωση πόρων στις Περιφέρειες, για στοχευμένες δράσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες και προοπτικές ανάπτυξης της κάθε Περιφέρειας και τη μεγιστοποίηση της συμπληρωματικότητας και συνέργειας των στοχευμένων δράσεων συγχρηματοδοτούμενων από όλα τα Ταμεία.

Ως εκ τούτων, εφ’ όσον δεν προβλεφθεί από τους Κανονισμούς η πολυταμειακότητα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τουλάχιστον από τα τέσσερα ΕΔΕΤ (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής και ΕΓΤΑΑ), θα πρέπει να εξασφαλισθεί σε εθνικό επίπεδο, η μεγιστοποίηση των πόρων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ στα ΠΕΠ και η πλήρης εκχώρηση ικανού ύψους κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής και του ΕΓΤΑΑ, με πλήρεις αρμοδιότητες διαχείρισής τους στις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται εξ’ αρχής η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια όλων των δράσεων και έργων που υλοποιούνται στην Περιφέρεια για την επίτευξη της μεγιστοποίησης του αναπτυξιακού αποτελέσματος στις Ελληνικές Περιφέρειες.

Δεν είναι δυνατόν κύριε Πρωθυπουργέ, να επιτευχθεί η Περιφερειακή Ανάπτυξη και η σύγκλιση των Περιφερειών με την εφαρμογή εθνικών / κεντρικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τα οποία τα διαχειρίζονται εκ του μακρόθεν Διαχειριστικές Αρχές μην έχοντας καμία γνώση τοπικών / περιφερειακών αναγκών και δυνατοτήτων και καμία σχέση και επαφή με τις δυνατότητες και αδυναμίες των τοπικών Δικαιούχων. Η ανάπτυξη δε, όλων των Περιφερειών της Χώρας εξασφαλίζει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή του συνόλου της Ελλάδας και όχι μόνο την συνολική οικονομική μεγέθυνση με μεγάλες διαπεριφερειακές ανισότητες.

 

Είμαστε βέβαιοι κύριε Πρωθυπουργέ, ότι συμμερίζεστε όλα τα παραπάνω και σας παρακαλούμε για την έγκαιρη παρέμβασή σας προκειμένου να μην χαθεί εξ’ αρχής η τελευταία ευκαιρία αποτελεσματικής και αποδοτικής αξιοποίησης των έτσι ή αλλιώς χαμηλού ύψους κοινοτικών πόρων για την Ελλάδα κατά τη περίοδο 2014-2020.