13 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορυδαλλού

 

Με 13 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κορυδαλλού , την Τρίτη 26 του μηνός .Όλα τα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής :

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.
 2. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση διαδικασίας συμμόρφωσης του Δήμου Κορυδαλλού με το Γενικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/679, περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation, GDPR».
 4. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της αριθμ.: 53/2018 απόφασης του Διοικητικού Σ/λίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» που αφορά στην 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. , οικονομικού έτους 2018 5. Λήψη απόφασης για την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού»
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανακατασκευές, βελτιώσεις και επισκευές κτιρίων Πολιτισμού και Άθλησης».
 6. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση χρονικής παράτασης ολοκλήρωσης του έργου: «Γενικές Επισκευές και Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων (έτους 2016)».
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας: «Διαμόρφωση αθλητικού τάπητα και συντήρηση αθλητικού εξοπλισμού στον αύλειο χώρο του 2ου Γυμνασίου»
 8. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο των Ν.Π.Δ.Δ. με τις επωνυμίες: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού». με τις διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος.
 9. Λήψη απόφασης για την ακύρωση της αριθμ.: 139/2018 Α.Δ.Σ. ( 72ΞΩΩΛΩ-Π7Γ/08.06.18 ), λόγω αλλαγής δεδομένων.
 10. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή δημοτικής αντιπροσωπείας στις εργασίες για το έργο: «Ψηφιακές Στρατηγικές των Ευρωπαϊκών Πόλεων για την Ένταξη Μεταναστών ( EU city digital strategies for Immigrants integration –EUCIDIN)” στην Valencia (Βαλένθια) της Ισπανίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορυδαλλός 22/06/2018 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αρ. Πρωτ: 11852 2 2
 11. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε αυτοκίνητο για την μεταφορά αναπήρου.