«Ντου» στο δήμο Κορυδαλλού  των ελεγκτών του υπουργείου Οικονομικών-Κάνουν « φύλο και φτερό» τον ΟΑΠ

 

 

Οικονομικό έλεγχο για τα οικονομικά « τεκταινόμενα» στον  Οργανισμό Άθλησης και Πολιτισμού ( ΟΑΠ) Δήμου Κορυδαλλού, διέταξε το υπουργείο Οικονομικών.

Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών του , είναι η οικονομική διαχείριση του έτους 2022 αλλά και  « η επάρκεια του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του φορέα».

Πιο συγκεκριμένα , ο έλεγχος διενεργείται  από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικού Ελέγχου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που όρισε και τριμελές κλιμάκιο , το οποίο θα πραγματοποιήσει και επιτόπιους ελέγχους- επισκέψεις.

Ήδη  έχει ζητηθεί από το δήμο να  αποσταλούν άμεσα για έλεγχο από το δήμο όλα τα  επίσημα έγγραφα και οικονομικά στοιχεία για …38 αιτήματα που  έχουν απαιτήσει εγγράφως οι ελεγκτές.

Μάλιστα επισημαίνεται στο σχετικό έγγραφο που έχει σταλεί στη διοίκηση του δήμου ότι  οι φάκελοι ορισμένων θεμάτων « θα εξεταστούν λεπτομερώς»για τη «διερεύνηση» αυτών των  θεμάτων.

Υπογραμμίζουν επίσης οι ελεγκτές ότι « η διερεύνηση μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους φακέλους, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την ελεγκτική ομάδα, κατά τη διάρκεια του ελέγχου».

Τέλος, καλούν τη Δημοτική Αρχή το αρμόδιο «  προσωπικό της υπηρεσίας σας να είναι διαθέσιμο κατά λόγο αρμοδιότητας για τις ανάγκες του ελέγχου, να προετοιμάσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο και να διασφαλίσει τη διάθεση κατάλληλου χώρου για την εργασία της ελεγκτικής ομάδας».

Τι ελέγχουν

Μεταξύ άλλων ζητούνται στοιχεία για :

-προσλήψεις προσωπικού ,

-αναλυτικές καταστάσεις αμοιβών  υπαλλήλων… διοίκησης αλλά και των χρηματικώνε ενταλμάτων που έχουν εκδοθεί  ,

-κάθε είδους σύμβαση προμήθειας , υπηρεσιών ή έργων που έχει συναφθεί ,

-οφειλών,

-εάν υπάρχουν δαπάνες  καθ’ υπέρβαση πιστώσεων,

-τραπεζικά extraits με το υπόλοιπο όλων των λογαριασμών , δικαστικές αποφάσεις (και ποσά) σε εκκρεμότητα 31.12. 2022,

-αποφάσεις για εξωδικαστικούς συμβιβασμούς,

-απόφαση παραγραφής υποχρεώσεων,

-αναλυτική κατάσταση οφειλετών του φορέα και αν ελήφθησαν μέτρα είσπραξης , μισθωτήρια ακινήτων,

-φορολογικές δηλώσεις , ισολογισμούς κά

Πιο αναλυτικά  , έχουν ζητηθεί τα εξής , όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο:

«1. Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας (Συστατική Πράξη / Καταστατικό / Οργανισμός / Κανονισμός Λειτουργίας Φορέα / Κανονισμός Προσωπικού / ΑΦΜ του φορέα κ.α.). Σελίδα 2 από 4

 1. Οργανόγραμμα – Πίνακας με διάρθρωση των υπηρεσιών και κατανομή του στελεχιακού δυναμικού στις υπηρεσίες, ανά κατηγορία και κλάδο.
 2. Αποφάσεις ορισμού οργάνων διοίκησης για το έτος 2022.
 3. Απόφαση ορισμού διατάκτη, Π.Ο.Υ. και υπευθύνου ταμειακής διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2022.
 4. Αποφάσεις ορισμού επιτροπών (διαγωνισμών, ενστάσεων, παραλαβής κλπ) για το έτος 2022.
 5. Θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα έσοδα, τις δαπάνες και τυχόν εκμετάλλευση ακινήτων.
 6. Θεσμικό πλαίσιο που διέπει προσλήψεις προσωπικού καθώς επίσης και κάθε είδους μισθολογικές και λοιπές απολαβές του προσωπικού (για όλες τις κατηγορίες) και των Οργάνων Διοίκησης (Κ.Υ.Α. κ.λ.π)
 7. Απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων και Αποφάσεις συγκρότησης συνεργείων.
 8. Επιχορηγήσεις τακτικές και έκτακτες (αναλυτικός πίνακας) καθώς και θεσμικό πλαίσιο χορήγησής τους.
 9. Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του έτους 2021 και 2022 με όλες τις αναμορφώσεις (ηλεκτρονικά) & τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις.
 10. Μητρώο Δεσμεύσεων (αναλυτικό και συγκεντρωτικό) κατά την 31η.12.2022 (ηλεκτρονικά)
 11. Υποβληθέντα Μηνιαία Δελτία και στοιχεία e-portal (σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων) όλων των μηνών του έτους ελέγχου 2022, του μηνός Δεκεμβρίου των ετών 2019, 2020, 2021, και του μηνός Μαρτίου του έτους 2023.
 12. Μηνιαίες εκθέσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών του μηνός Δεκεμβρίου, των ετών 2020, 2021, 2022, καθώς και του μηνός Μαρτίου του έτους 2023.
 13. Τριμηνιαίες εκθέσεις για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2022.
 14. Βεβαίωση εάν υπάρχουν δαπάνες καθ’ υπέρβαση πιστώσεων.
 15. Εγκεκριμένο απολογισμό του έτους 2021, 2022 με τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις.
 16. Υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 (ΕΝΤΥΠΟ Ν) με τα συνοδευτικά έντυπα (Ε3 και Ε2) και εκτύπωση εικόνας περιουσιακής κατάστασης ακινήτων 2022 (Ε9).
 17. Εγκεκριμένο ισολογισμό, οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις ορκωτών λογιστών έτους 2021, 2022, με τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις.
 18. Ισοζύγιο όλων των Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής σε πλήρη ανάλυση βαθμών στις 31.12.2022 πριν και μετά το κλείσιμο των εγγραφών Ισολογισμού.
 19. Μητρώο Παγίων σε ηλεκτρονική μορφή, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την 31.12.2022.
 20. Μισθωτήρια ακινήτων σε ισχύ.
 21. Τραπεζικά extraits με το υπόλοιπο όλων των λογαριασμών που τηρεί ο φορέας στα πιστωτικά ιδρύματα και πρακτικό συμφωνίας ταμειακού υπολοίπου κατά την 31η.12.2021 και την 31η.12.2022.
 22. Βεβαιώσεις από τον Π.Ο.Υ. ταμειακού υπολοίπου για τα έτη 2021 και 2022. 24. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ) με το αποδεικτικό υποβολής τους 2022.
 23. Ετήσια κατάσταση Σ.ΕΠ.Ε. 2022.
 24. Δάνεια του φορέα (αναλυτικός πίνακας & τοκοχρεωλυτικοί πίνακες του ΤΠΔ). 27. Πορίσματα ελέγχων από άλλα ελεγκτικά όργανα, εφόσον υπάρχουν.
 25. Εκθέσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του φορέα, εφόσον υπάρχουν.
 26. Αναλυτική κατάσταση με δικαστικές αποφάσεις (και ποσά) σε εκκρεμότητα 31.12. 2022.
 27. Αποφάσεις για εξωδικαστικούς συμβιβασμούς.
 28. Απόφαση παραγραφής υποχρεώσεων εκδοθείσες το 2022.
 29. Αναλυτική κατάσταση οφειλετών του φορέα και αναφορά στα ληφθέντα μέτρα είσπραξης με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2022.
 30. Στοχοθεσία (ν.3230/2004, ν.4369/2016, ν.4940/2022) και δείκτες αποτελεσμάτων.
 31. Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (τελευταία επικαιροποίηση).
 32. Πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα.
 33. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.
 34. Την έναρξη ένταξης του φορέα στην ΕΑΠ, αν όλο το μισθοδοτούμενο/αμειβόμενου προσωπικό έχει απογραφεί στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, καθώς και το πλήθος των απογεγραμμένων υπαλλήλων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σε όλο το ελεγχόμενο έτος.
 35. Βεβαίωση του προγράμματος ή των προγραμμάτων μηχανογράφησης που χρησιμοποιεί ο φορέας για τη λογιστική και μισθολογική παρακολούθηση. Η ελεγκτική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή στοιχείο κριθεί απαραίτητο».

               Επίσης ζητούνται:

 1.     Αναλυτική κατάσταση χρηματικών ενταλμάτων ή λοιπών τίτλων πληρωμής που εξοφλήθηκαν εντός του έτους 2022, πλην όσων αφορούν δαπάνες, συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. προγραμμάτων ή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, κατηγοριοποιημένη ανά αριθμό εντολής, ημερομηνία έκδοσης, ΑΛΕ/ λογαριασμό γενικής λογιστικής, προμηθευτή, ποσό εντάλματος, ημερομηνία εξόφλησης, ποσό εξόφλησης.
 2. Αναλυτική κατάσταση σε όλες τις κατακυρωθείσες/συναφθείσες συμβάσεις προμηθειών κάθε φύσεως αγαθών και υπηρεσιών, μελετών και έργων κατηγοριοποιημένη ανά ημερομηνία κατακύρωσης/σύναψης, είδος δαπάνης, διαγωνιστική διαδικασία, Ανάδοχο-Προμηθευτή και ποσό, από 01.01.2022 έως 31.12.2022, πλην αυτών αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. προγραμμάτων ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
 3. Κατάσταση μισθοδοτούμενου/αμειβόμενου προσωπικού κατά το έτος 2022 διαρθρωμένη ανά σχέση εργασίας (μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, ειδικοί συνεργάτες, νομικοί σύμβουλοι, δικηγόροι, αποσπασμένοι, σπουδαστές κ.λ.π.) ανά κατηγορία και κλάδο.
 4. Κατάσταση αμειβόμενων οργάνων διοίκησης του φορέα κατά το έτος 2022. Για λόγους διασταύρωσης του συνολικού ποσού των ενταλμάτων με τις χρηματοροές εξόδων του φορέα σας κατά το έτος ελέγχου, παρακαλούμε όπως αποσταλεί εντός της ως άνω προθεσμίας αναλυτικός (ανά ΑΛΕ) και συγκεντρωτικός απολογισμός έτους 2022.

Ακόμη , οι ελεγκτές  ζητούν  άμεσα  « τα παρακάτω έγγραφα/στοιχεία του δείγματος:

 1. Αναφορικά με τα χρηματικά εντάλματα / εντολές πληρωμής: όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά / παραστατικά.
 2. Αναφορικά με τις συμβάσεις: οι σχετικοί φάκελοι με όλα τα σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία έγγραφα / δικαιολογητικά, αναλυτικές καρτέλες κίνησης των ΑΛΕ του προϋπολογισμού που επιβάρυναν οι ελεγχόμενες συμβάσεις ή τη λογιστική καρτέλα του προμηθευτή με όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής τους ή τις εντολές πληρωμής τους.
 3. Για τους μισθοδοτούμενους / αμειβόμενους που θα περιληφθούν στο δείγμα του ελέγχου (προσωπικό και όργανα διοίκησης):

(α) αναλυτικές μισθοδοτικές καταστάσεις τακτικών και πρόσθετων αποδοχών (με πλήρη ανάλυσή τους σε βασικούς μισθούς και σε επιδόματα) για όλο το έτος ελέγχου ή μηνιαία εκκαθαριστικά μισθοδοσίας για το έτος ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων και των αποδοχών των μελών διοίκησης.

(β) βεβαιώσεις αποδοχών για το έτος ελέγχου.

(γ) τα ατομικά δελτία κατάταξης σύμφωνα με το ισχύον μισθολογικό πλαίσιο (π.χ. ν.4354/2015).

(δ) τα χρηματικά εντάλματα ή εντολές πληρωμής που εκδόθηκαν για οδοιπορικά, υπερωρίες, κ.τ.λ.

(ε) για όσους εξ αυτών καταβάλλεται ποσό «προσωπικής διαφοράς» του ν.4354/2015 (Α’176), αναλυτικές μισθοδοτικές καταστάσεις για το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2022 (προηγούμενο του έτους ελέγχου).

(στ) σε όσους εξ αυτών καταβάλλεται ποσό «υπερβάλλουσας μείωσης» του ν.4024/2011 (Α’ 226), αναλυτικές μισθοδοτικές καταστάσεις για τους μήνες, Οκτώβριο 2011, Δεκέμβριο 2011 και Ιανουάριο 2013 στις περιπτώσεις των φορέων που εντάχθηκαν στο ν.4024/2011 (Α’ 226) και ν.4093/2012 (Α’ 222).