Αποφασίζει για το ύψος των δημοτικών τελών το Δημοτικό Συμβούλιο Κορυδαλλού 

 

Με 15 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κορυδαλλού  την Πέμπτη 24 του μηνός. Όλα τα θέματα είναι τα εξής :

1. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 10ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2022.

2. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 10ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους2022.

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κορυδαλλού, έτους 2023.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη αύξησης ωραρίου εργασίας, προσωπικού μερικής απασχόλησης,με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών ΣχολικώνΜονάδων.

5. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας «Τ.Α.Π για τοέτος 2023».6. Λήψη απόφασης για την επιβολή φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων έτους 2023.

7. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού για τοέτος 2023.

8. Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικού προστίμου μη τήρησης καθαριότητας από τουςσυμμετέχοντες έμπορους στις εμποροπανηγύρεις που τελούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμουγια το έτος 2023.

9. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό, του συντελεστή του τέλους εμπορικής διαφήμισηςκατηγορίας Δ΄ για το έτος 2023.

10. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του συντελεστή, κατά τετραγωνικό μέτρο, του τέλους χρήσηςπεζοδρομίων, οδών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, κατά το έτος 2023.

11. Λήψη απόφασης για τον Καθορισμό τέλους καταλήψεως χώρου από μικροπωλητές & εμπόρους κατά τιςθρησκευτικές ή επετειακές εορτές έτους 2023.

12. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χρόνου και τιμήματος παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσηςπεριπτέρου.

13. Λήψη απόφασης για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτων με δημοπρασία: Α. Για τη στέγαση των Α, Β, Γ , Δ,ΣΤ ΚΑΠΗ Κορυδαλλού, Β. Αποθήκη για τις ανάγκες υπηρεσίας πράσινου, Γ 1) Ακίνητο για τις ανάγκεςστέγασης δημοτικών υπηρεσιών, Γ 2) Αποθηκευτικό χώρο για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών τουΔήμου, Γ 3) Αποθηκευτικό χώρο για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του Δήμου, Γ4) Αποθηκευτικόχώρο για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του Δήμου.

14. Λήψη απόφασης για την διακοπή φιλοξενίας των βρεφών – νηπίων της Διεύθυνσης ΒρεφονηπιακώνΣταθμών Δήμου Κορυδαλλού σχολικού έτους 2021 – 2022, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθ. 41087/2017Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, απόφαση τωνυπουργών Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( ΦΕΚ 4249/τ΄Β/ 5-12-2017 ).

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πίνακα επιλογής καθώς και του πίνακα επιλαχόντων βρεφών –νηπίων της Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κορυδαλλού σχολικού έτους 2022 – 2023,σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθ. 41087/2017 Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικώνκαι Βρεφονηπιακών Σταθμών, απόφαση των υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισηςκαι Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( ΦΕΚ 4249/τ΄ Β/ 5-12-2017 ).

16. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης ΦορολογικώνΔιαφορών.