Θα προσλάβει προσωπικό για την καθαριότητα σε σχολεία ο δήμος Κορυδαλλού

 

« Διπλή» συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει ο δήμος Κορυδαλλού , την Τρίτη 7 του μηνός.

Η πρώτη συνεδρίαση , έχει τα εξής δυο μόνο θέματα στην Ημερήσια Διάταξη της :

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄ εξαμήνου έτους 2022.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ εξαμήνου έτους 2022.

 

Η δεύτερη συνεδρίαση έχει τα εξής θέματα θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2023.
 2. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δ΄ τριμήνου έτους 2022.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο: «Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού».
 5. Λήψη απόφασης για την υποβολή της αριθμ.: 1/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου «Λήψη απόφασης για την ψήφιση Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κορυδαλλού

(Κ.Ε.Δ.ΚΟ.)».

 1. Λήψη απόφασης για την υποβολή της αριθμ.: 2/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου

Κορυδαλλού (Κ.Ε.Δ.ΚΟ.)».

 1. Λήψη απόφασης για την Α΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων, έτους 2023, ποσού 187.815,00€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού.
 2. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη ενός (1) ιατρού, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων», δυνάμει της αριθμ.: 162/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του 2ου Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Κορυδαλλού (Κατάστημα Κράτησης) και του 2ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Κορυδαλλού (Κατάστημα Κράτησης).
 4. Λήψη απόφασης για την επιμήκυνση, από 14.02.2023 έως 13.02.2024, των συμβάσεων των ωφελούμενων του Προγράμματος Δ.ΥΠ.Α. 55 – 67 ετών, της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο.11/2017 (ΑΔΑ: 62ΨΗ4691Ω2-Δ52), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και της υπ’ αριθμ. 406/2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΔΣΩΛΩ-9Δ7) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 5. Λήψη απόφασης για α) την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ με αντικείμενο την χρηματοδότηση από πιστώσεις του Δήμου της μη επιλέξιμης δαπάνης ποσού 1.113.653,30 ευρώ για το έργο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κορυδαλλού» και υλοποίηση από την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε»., σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ

3470/29.12.2022 απόφαση ένταξης της πράξης στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» και β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορυδαλλού για την υπογραφή της.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του σταδίου Β΄ Φάση της μελέτης: «Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας Δήμου Κορυδαλλού».
 2. Λήψη απόφασης για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2022, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορυδαλλού.
 3. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, για το έτος 2023.
 4. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής παραλαβής του έργου: «Γενικές παρεμβάσεις για την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κορυδαλλού».
 5. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό της Ποταμού».
 6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Οριστκής παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση προστατευτικών πλεγμάτων συγκράτησης επικίνδυνων και απότομων πρανών (Έτους 2020)».
 7. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Γενικές επισκευές και συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων (έτους 2019)».
 8. Λήψη απόφασης για την κατ’ αρχήν έγκριση της βελτιωμένης πρότασης γενικής διαμόρφωσης του έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου πέριξ Δημαρχιακού Μεγάρου».
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση Παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης φθορών σε κυβόλιθους».
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ης παράτασης ή μη του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού».
 11. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής για τη διενέργεια φανερού και προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την: «Τοποθέτηση διαδραστικού σταθμού πληροφόρησης και εξυπηρέτησης πολιτών στην πλατεία Ελευθερίας».
 12. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση διαδραστικού σταθμού πληροφόρησης και εξυπηρέτησης πολιτών στην πλατεία Ελευθερίας καθώς και για την έγκριση διενέργειας φανερού και προφορικού πλειοδοτικού

διαγωνισμού για την τοποθέτηση αυτού.

 1. Λήψη απόφασης για τη τροποποίηση της 242/2019 απόφασης της 16ης/30-10-2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Λήψη απόφασης για την προσθήκη προσωνυμίας από 5ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού σε 5ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού – Διομήδειον.
 3. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής για Καταστροφή Ειδών Πληροφορικής & Ειδών Ψύξης– Θέρμανσης.
 4. Λήψη απόφασης για την μετάβαση δημοτικής αντιπροσωπείας του Δήμου Κορυδαλλού στον αδελφοποιημένο Δήμο Αγίου Δομετίου Κύπρου