Νέες προσλήψεις στο δήμο Κορυδαλλού

 

Την πρόσληψη ατόμων  ενέκρινε στην τελευταία συνεδρίαση του , το Δημοτικό Συμβούλιο Κορυδαλλού .

Συγκεκριμένα αποφάσισε την πρόσληψη ενός υδραυλικού και δύο δενδροκηπουρών.

Αναφέρει συγκεκριμένα η εισήγηση που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο:

ΘΕΜΑ:           «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αριθμού ατόμων και ειδικοτήτων, για την πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνης διάρκειας), μετά την έγκριση πρόσληψής του από την Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ.».

 

ΣΧΕΤ.:            α)         Η με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./1/225/11.01.2023 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 33/2006 και

β)                     Το με αριθμ. 5381/24.01.2023 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, Δ/νσης Προσωπικού Τ.Α.

 

Κύριε Πρόεδρε,

Με την αριθμ. 281/06.09.2022 απόφασή της (ΑΔΑ: Ψ5Ν6ΩΛΩ-ΜΟΡ), η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας ενέκρινε την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους και για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες και εβδομήντα (70) ατόμων, για τον καθαρισμό των Σχολικών Μονάδων, για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, για το έτος 2022 – 2023.

Μετά τις νόμιμες διαδικασίες και μετά την έκδοση του ως άνω (α) σχετικού, εγκρίθηκε η απασχόληση τριών (3) ατόμων για το Δήμο μας, σύμφωνα με το (β) σχετικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 – 42 του ν. 4765/2021 και της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021.

Σύμφωνα με το ως άνω (β) σχετικό, εφόσον έγινε περικοπή στο αίτημα, ο καθορισμός των ειδικοτήτων του προσωπικού θα γίνει από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο βάσει των αντίστοιχων αιτημάτων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023.

Η πρόσληψη συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών, από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (άρθρο 52 του ν. 4554/2018).

Μετά τα ανωτέρω και το αριθμ. Δ.Υ./15.02.2023 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Πάρκων και Κηποτεχνίας, η υπηρεσία προτείνει να προσληφθούν (1) άτομο, ειδικότητας Υδραυλικού και δύο (2) άτομα, ειδικότητας Δενδροκηπουρών.

 

Μετά τα ανωτέρω,

Παρακαλούμε, να λάβετε απόφαση για την πρόσληψη ενός (1) άτομου, ειδικότητας Δ.Ε. Υδραυλικού και δύο (2) ατόμων, ειδικότητας Δ.Ε. Δενδροκηπουρών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών, για να καλυφθούν οι άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου.

Τα δε τυπικά προσόντα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις, θα προσδιοριστούν από το Α.Σ.Ε.Π. και θα αναφέρονται στη σχετική Ανακοίνωση – Προκήρυξη του Δήμου μας.

Η δε συνολική δαπάνη θα προβλεφθεί στην αμέσως επόμενη αναμόρφωση του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου μας και θα είναι εις βάρος των Κ.Α.: 30.6041.0001 και 35.6041.0001, για τακτικές αποδοχές και 30.6054.0001 και 35.6054.0001, για εργοδοτικές εισφορές, υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ), αντιστοίχως.

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΑΚΑΣ