Ομολογούν τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό στις Φυλακές Κορυδαλλού-Στη Βουλή , οι επιπτώσεις στην ασφάλεια -Η διοίκηση Χουρσαλά στην «κοσμάρα» της

 

 

Αποκαλυπτική για την κατάσταση στις Φυλακές Κορυδαλλού ,  είναι η μακροσκελέστατη απάντηση , του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη , στην ερώτηση που είχε υποβάλλει , η βουλευτής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗ , κυρία Ασημακοπούλου, για τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί στην ασφάλεια του Σωφρονιστικού Καταστήματος.

Φυσικά , όπως και στο παρελθόν , καμία αντίδραση από τη Δημοτική Αρχή Χουρσαλά.

Στην απάντηση αναφέρεται ότι έχει προγραμματιστεί η πρόσληψη 116  ατόμων για την εξωτερική φρούρηση και άλλες θέσεις , που παραμένουν κενές .

Σ΄όλα αυτά , εκκωφαντική είναι η σιωπή και αδιαφορία που επιδεικνύει η συνδιοίκηση Χουρσαλά –Δημόπουλου , σ΄ένα τόσο σημαντικό θέμα  για την πόλη , ιδιαίτερα για την πυκνοκατοικημένη γειτνιάζουσα περιοχή .

Από τότε που κατατέθηκε η σχετική ερώτηση, δεν « ευαισθητοποιήθηκε» να το φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο  ή να το θίξει έστω ακροθιγώς.

Ολόκληρη η απάντηση του υπουργείου , έχει ως εξής :

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι πρωταρχικό στόχο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής (Γ.Γ.Α.Π.) αποτελεί η εύρυθμη λειτουργία όλων των, ανά την επικράτεια, Υπηρεσιών αυτής, καθώς και η προώθηση και η ουσιαστική αντιμετώπιση συναφών ζητημάτων, για την επίτευξη του οποίου καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες.

Στην κατεύθυνση αυτή, το Υπουργείο μας αναλαμβάνει κάθε απαιτούμενη πρωτοβουλία, συνεκτιμώμενων όλων των δυνατοτήτων και των επιμέρους παραμέτρων και σύμφωνα με τον υλοποιούμενο προγραμματισμό της Γ.Γ.Α.Π. σε ανθρώπινους πόρους για τα επόμενα χρόνια, για την εκδήλωση των προβλεπόμενων ενεργειών, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση του προσωπικού της. Συγκεκριμένα, οι κενές θέσεις των Σωφρονιστικών Καταστημάτων (Σ.Κ.) της χώρας καλύπτονται από τον προγραμματισμό προσλήψεων της Γ.Γ.Α.Π., ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά, κάθε έτος, στο Υπουργείο Εσωτερικών και, μετά την έγκρισή τους, προωθούνται προς το Α.Σ.Ε.Π. για έκδοση Προκήρυξης. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται οι Προκηρύξεις 6Κ/2018 (Φ.Ε.Κ. Α.Σ.Ε.Π. 17/22-05-201, 4Κ/2021 (Φ.Ε.Κ. Α.Σ.Ε.Π. 20/22-04-2021) και 9K/2021 (Φ.Ε.Κ. Α.Σ.Ε.Π. 58/11-11-2021) του Α.Σ.Ε.Π.,

για την κάλυψη θέσεων προσωπικού διαφόρων κατηγοριών και κλάδων για το σύνολο των Σ.Κ.. Διευκρινίζεται δε ότι οι διαγωνιστικές διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και αυτού των Σ.Κ., αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π. και διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τονίζεται, επίσης, ότι σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού από επιτυχόντες των οριστικών πινάκων των ανωτέρω Προκηρύξεων, η Γ.Γ.Α.Π. απευθύνεται στο Α.Σ.Ε.Π. για την έκδοση πίνακα ισάριθμων επιτυχόντων. Κατ’ εφαρμογή αυτού, η Γ.Γ.Α.Π. έχει αιτηθεί, εγγράφως, έως την 09-04-2024, την αναπλήρωση -14- θέσεων του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης από την Προκήρυξη 6Κ/2018 και -17- θέσεων του ιδίου κλάδου από την Προκήρυξη 9Κ/2021, εκ των οποίων συνολικά -13- αφορούν στο Σ.Κ Κορυδαλλού ΙΙ. Επιπλέον, για τη στελέχωση του υπόψη Σ.Κ. έχουν δεσμευθεί συνολικά -103- θέσεις του ίδιου κλάδου (-80- στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων και -23- λόγω προκήρυξης), στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 26/31-10-2023 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) ,αναφορικά με την έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων του έτους 2024 και την τροποποίηση των υπ’ αριθ. 42/30-09-2020, 50/04-11-2021 και 31/27-09-2022 Π.Υ.Σ..

Ενταύθα, γίνεται μνεία ότι, κατά τον πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης, των ετών 2025-2028, του Υπουργείου Εσωτερικών, η Γ.Γ.Α.Π. αιτήθηκε, πλέον των προσλήψεων που σχετίζονται με αυτοδίκαιες αποχωρήσεις, την κάλυψη -499- θέσεων (εξ αυτών -85- θέσεις του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης), ενώ παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση Σχεδίου Οργανισμού, που αφορά στη δομή, την οργάνωση, τη στελέχωση και τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Α.Π. -μεταξύ αυτών και τα Σ.Κ. της χώρας-, με αύξηση των οργανικών θέσεων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι στο Σ.Κ. Κορυδαλλού ΙΙ, κατά τα έτη 2020 και 2023 διορίσθηκαν -49- υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης, προς το σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας του, ενώ σημειωτέον ότι το Τμήμα Εξωτερικής Φρούρησης του υπόψη Σ.Κ. ενισχύεται -κατ’ απόσπαση- και με αστυνομικό προσωπικό (ενδεικτικά, την 03-04-2024, ενισχυόταν με -8- αστυνομικούς της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής).

Παρέπεται να λεχθεί ότι, το Υπουργείο μας προβαίνει, εφόσον απαιτηθεί και βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, στη λήψη των απαιτούμενων -κάθε φορά- διοικητικών μέτρων (αποσπάσεις – μεταθέσεις προσωπικού), προκειμένου να ανταποκρίνεται, άμεσα και αποτελεσματικά, στα τυχόν ανακύπτοντα ζητήματα επάνδρωσης. Ταυτόχρονα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Γ.Α.Π. εκδηλώνουν όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες αρμοδιότητάς τους για την ορθολογική κατανομή του προσωπικού στα Σ.Κ. της χώρας, με γνώμονα την εξασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας τους.

Στην κατεύθυνση αυτή και όσον αφορά στην επιστροφή των αποσπασμένων υπαλλήλων -των οποίων η απόσπαση έχει λήξει- στις οργανικές τους θέσεις (μεταξύ αυτών και του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης του Σ.Κ. Κορυδαλλού ΙΙ), γνωρίζεται ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 68 (παρ. 6) του ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 26), στο εν λόγω Σ.Κ. έχουν ήδη επιστρέψει -4- υπάλληλοι, ανακλήθηκε η απόσπαση -1- υπαλλήλου, ενώ αναμένεται η επιστροφή -2- αποσπασμένων υπαλλήλων, οι οποίοι, έως την 13-05-2024, τελούσαν σε αναρρωτική άδεια.

Επισημαίνεται δε ότι η Γ.Γ.Α.Π. και οι Διοικήσεις των Σ.Κ. της χώρας αναλαμβάνουν κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού, πάντοτε στο πλαίσιο της ισονομίας και της αξιοκρατικής αντιμετώπισής του. Υπό το πρίσμα αυτό, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη χορήγηση των οφειλόμενων ημερησίων αναπαύσεων στους δικαιούχους, κατ’ επιταγή της ισχύουσας νομοθεσίας και σύμφωνα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές δυνατότητες.

Ως προς τα θιγόμενα ζητήματα περί μείωσης των έκτακτων και τακτικών μεταγωγών, αναφέρεται ότι, με σχετική (από 21-03-2024) επιστολή της προς τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, η Γ.Γ.Α.Π. αιτήθηκε την πιλοτική ένταξη του Σ.Κ. Γυναικών Ελεώνα Θηβών στο Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, με σκοπό τον περιορισμό των μεταγωγών γυναικών κρατουμένων προς το Σ.Κ. Κορυδαλλού ΙΙ, για λόγους υγείας.

Επίσης, στο πλαίσιο συνεργασίας με την Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και ειδικότερα, του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας ποινικών κρατουμένων της Διεύθυνσης Αττικής με τα Σ.Κ., από τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2021, μέρος της διοικητικής διαδικασίας ασύλου πραγματοποιείται μέσω εφαρμογών τηλεδιάσκεψης, ενώ την τρέχουσα περίοδο λαμβάνουν χώρα ενέργειες, ώστε η συγκεκριμένη διαδικασία να επεκταθεί στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Σωφρονιστικών Καταστημάτων, το Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού. Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι, κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, μελετάται νομοθετική παρέμβαση, που αποσκοπεί στην ενίσχυση των Σωφρονιστικών Καταστημάτων με ιατρικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση των αναγκών τους.

Πλέον αυτών, η Γ.Γ.Α.Π., αντιλαμβανόμενη την ανάγκη αναβάθμισης του παραγόμενου έργου και περαιτέρω εκσυγχρονισμού του υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού των Υπηρεσιών της, παρακολουθεί τις εξελίξεις και προβαίνει στις αναγκαίες και ενδεδειγμένες ενέργειες, με γνώμονα τις ανακύπτουσες κάθε φορά αυξημένες ή ανελαστικές υπηρεσιακές απαιτήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό και προς το σκοπό της αναβάθμισης του εξοπλισμού της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης (Υ.Ε.Φ.Κ.Κ.), η Γ.Γ.Α.Π. προέβη, αφενός στην προκήρυξη -2- ανοιχτών διεθνών ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την προμήθεια οχημάτων μεταφοράς κρατουμένων (ΑΔΑ: ΨΡΤ446ΜΤΛΒ-0Ν5) και αλεξίσφαιρων γιλέκων (ΑΔΑ: Ψ90Μ46ΜΤΛΒ-Τ3Χ), οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών και αφετέρου στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας φορητών πομποδεκτών αναλογικής και ψηφιακής (DMR) επικοινωνίας και μπαταριών (ΑΔΑ: 9ΛΜΔ46ΜΤΛΒ-ΦΗΛ).

Αξίζει να επισημανθεί ότι για την κάλυψη αναγκών της Υ.Ε.Φ.Κ.Κ., σε συντρέχουσα περίπτωση, διατίθεται από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ο αιτούμενος ηλεκτροτεχνικός εξοπλισμός.

Πέραν των προρρηθέντων και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της προστασίας της εξωτερικής περιμέτρου του Συγκροτήματος Σ.Κ. Κορυδαλλού (όπου περιλαμβάνεται το Σ.Κ. Κορυδαλλού ΙΙ) και της εγγύς αυτού περιοχής, γίνεται μνεία ότι από το Αρχηγείο έχει εκπονηθεί και υλοποιείται Σχέδιο Ασφάλειας, προσαρμοσμένο στις επικρατούσες συνθήκες και τις ιδιαιτερότητές τους, το οποίο εστιάζει στα μέτρα που εφαρμόζει η Ελληνική Αστυνομία με τη διάθεση αστυνομικών δυνάμεων. Υπογραμμίζεται ότι ο υφιστάμενος σχεδιασμός και το επίπεδο των λαμβανόμενων μέτρων αξιολογούνται, σε συνάρτηση με τις τοπικές και χρονικές συνθήκες και επικαιροποιούνται, κατάλληλα, προς διασφάλιση του επιθυμητού περιβάλλοντος ασφάλειας.

Τέλος, εκ των ανωτέρω σαφώς συνάγεται ότι, για την ασφάλεια τόσο του προσωπικού όσο και των κρατουμένων των Σ.Κ., αναλαμβάνεται κάθε αναγκαία πρωτοβουλία και καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες, με όρους σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών, τήρησης των υποχρεώσεων και των προδιαγραφών που τίθενται σε διεθνές επίπεδο, καθώς και αναζήτησης των βέλτιστων λύσεων όσον αφορά στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων».