Νέες προσλήψεις στο δήμο Κορυδαλλού . Αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή

Σε νέες  έκτακτες προσλήψεις προσωπικού προχωρά ο δήμος Κορυδαλλού .

Και αυτή την  φορά, χωρίς να εκδώσει κάποια ενημερωτική ανακοίνωση αλλά με  ανάρτηση στο « Διαύγεια» , στο οποίο  φυσικά ούτε γνωρίζουν , ούτε παρακολουθούν οι χιλιάδες πολίτες της πόλης μας .

Σ΄αντίθεση με την προηγούμενη φορά  που ο διαγωνισμός έγινε με διαδικασία μόλις  ολίγων ωρών για την κατάθεση δικαιολογητικών   και για τον οποίο έχει κατατεθεί ερώτηση στη Βουλή , η Δημοτική Αρχή Χουρσαλά , αυτή τη φορά , μετά από εκείνη την κατακραυγή , έδωσε για τον τωρινό , προθεσμία τριών ημερών .

Συγκεκριμένα από σήμερα Τετάρτη 27  του μηνός έως και μεθαύριο Παρασκευή 29  Ιανουαρίου .

Ο διαγωνισμός αφορά την πρόσληψη 14 ατόμων για τον καθαρισμό των σχολείων .

Όλη η προκήρυξη είναι η εξής :

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Κορυδαλλός,  26.01.2021

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ                                                                 Αριθμ. Πρωτ.    1388

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 05.07.2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ,

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 ν. 4745/2020 (Α΄ 214), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 175 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256).
 2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τη με αριθμ. πρωτ. 91546/24.12.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 4. Την αριθμ. 270/2020 απόφαση (ορθή επανάληψη) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, με διάρκεια σύμβασης oκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών των υπηρεσιών/δομών του Δήμου μας, δυνάμει του άρθρου 74 παρ. 2 ν. 4745/2020».
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορυδαλλού (ΦΕΚ Β΄ 1013/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 6. Τις ανάγκες του Δήμου μας σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκατεσσάρων (14) ατόμων, ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης και έως 05.07.2021, προκειμένου να καλύψει έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, μετά την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, ως ακολούθως:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Ειδικότητα: Υ.Ε. Καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων:

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 ν. 2527/1997)

 Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της εν λόγω ειδικότητας.

Θα εκτιμηθεί προηγούμενη σχετική εμπειρία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω (3) σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 Δικαιολογητικά συμμετοχής:

 • Αίτηση (συνημμένη στην ανακοίνωση),
 • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
 • Υπεύθυνη Δήλωση εμπειρίας,
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί υγείας, φυσικής καταλληλότητας και μη καταδίκης (συνημμένη στην ανακοίνωση).

 Δημοσίευση της Ανακοίνωσης:

H παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.korydallos.gr) και στο πρόγραμμα ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη ΑΙΤΗΣΗ, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την καταθέσουν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Κορυδαλλού (Γρ. Λαμπράκη 240, πληροφορίες στα τηλ. 210.4990414 – 415).

Η ΑΙΤΗΣΗ, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail: proslipseis@korydallos.gr.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες και ορίζεται από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄, δηλ. από την Τετάρτη 27.01.2021 έως και την Παρασκευή 29.01.2021 και ώρα 12:00 π.μ., είτε στην περίπτωση κατάθεσής τους στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου, είτε στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ:

 

ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Μετά την έκδοση της αριθμ. 270/2020 απόφασης (Ο.Ε.) της Οικονομικής Επιτροπής και της αριθμ. 1388/26.01.2021 Ανακοί-νωσης του Δήμου, που αφορά στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, ειδικότητας Υ.Ε. Καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων, σας καταθέτω τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ για την πρόσληψή μου.

 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

 

 

…………………………………

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Αίτηση (συνημμένη στην ανακοίνωση),
 • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
 • Υπεύθυνη Δήλωση εμπειρίας,
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί υγείας, φυσικής καταλληλότητας και μη καταδίκης (συνημμένη στην ανακοίνωση).

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΠΡΟΣ:
Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: 210……………………………….………..

69……………………………………………

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Εmail):

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 

Έχω την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγω.

Δεν έχω κώλυμα πρόσληψης, ήτοι: α) δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιαδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είμαι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Κορυδαλλός, …………………..

 

Ο – Η Δηλών/ούσα