Σύγχρονες και φιλικές στο περιβάλλον υπηρεσίες του ΟΛΠ για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας

IMG 0367

Τη θέσπιση και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος στην παροχή υπηρεσιών Κρουαζιέρας, ανακοίνωσε ο ΟΛΠ Α.Ε., θεμελιώνοντας έτσι μία ακόμη σχέση εμπιστοσύνης με την αγορά κρουαζιέρας και τις εταιρίες που τη στηρίζουν.

Το σύστημα εφαρμογής υποστηρίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων EN ISO 9001:2008 και EN ISO 14001:2004 και έχει ανασκοπηθεί από τους Φορείς Πιστοποίησης LRQA και BV.

Όραμα του  OΛΠ Α.Ε. είναι, στα πλαίσια αειφόρου επιχειρηματικότητας, να παρέχει υπηρεσίες – λύσεις που θα συμβάλλουν θετικά στην εθνική οικονομία, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες γνώσεις και υψηλή τεχνολογία σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και περιβαλλοντικής καινοτομίας.

Η επίτευξη του παραπάνω οράματος βρίσκεται στον πυρήνα της ποιοτικής και περιβαλλοντικής πολιτικής  του OΛΠ Α.Ε   η οποία διαρθρώνεται πάνω  στις  ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:

  • Εφαρμογή όλων των απαιτούμενων νομικών και κανονιστικών  απαιτήσεων.
  • Να αναγνωρίζει και αξιολογεί τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων του.
  • Ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών σε ποιότητα, χρόνο και κόστος θεμελιώνοντας σχέσεις  εμπιστοσύνης με την εταιρεία και τα στελέχη για την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών με στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των διεργασιών.
  • Ευελιξία και προσαρμογή των υπηρεσιών του O.Λ.Π. Α.Ε  στις νέες τάσεις με υιοθέτηση συστημάτων και διαδικασιών που περιορίζουν τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Για την επίτευξη των παραπάνω ο OΛΠ Α.Ε   δεσμεύεται:

  • Να εφαρμόζει και να διατηρεί το Σύστημα  Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος συμφώνα με τα πρότυπα  EN ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004.
  • Να θεσπίζει και ανασκοπεί τους  αντικειμενικούς στόχους Ποιότητας & Περιβάλλοντος με στόχο την συνεχή βελτίωση της Ποιότητας των Παρεχομένων Υπηρεσιών και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος  της λειτουργίας του.
  • Να χρησιμοποιεί, λύσεις, προτάσεις και διαδικασίες οι οποίες να έχουν περιορισμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο στους άμεσα ενδιαφερόμενους και παράλληλα να συμβάλλουν στην επίτευξη του  στόχου της αειφόρου επιχειρηματικότητας.
  • Να εξασφαλίζει τους απαιτούμενους πόρους για την εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε αυτό να διατηρεί τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα απαιτούνται από την φύση των δραστηριοτήτων τους.
  • Να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος, με  στόχο τη διαρκή βελτίωση του.

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε., Γιώργος Ανωμερίτης μιλώντας στα διευθυντικά στελέχη του ΟΛΠ για την ανάγκη εφαρμογής της νέας Πολιτικής Ποιότητας μεταξύ άλλων τόνισε: “ Ο ΟΛΠ Α.Ε. ο οποίος από το 2011 έχει αναγνωρισθεί ως ECOPORT από την ESPO με πιστοποίηση των Lloyd’s, κάνει ένα ακόμα βήμα για μια αποτελεσματική Πολιτική Ποιότητας εντάσσοντας στα διεθνή πρότυπα ΙSO τις υπηρεσίες του τομέα Κρουαζιέρας. Καλούνται οι εργαζόμενοι και τα στελέχη του ΟΛΠ Α.Ε., οι πελάτες και η κοινωνία, οι προμηθευτές και οι επιβάτες να ενσωματώσουν στα οράματα και τους στόχους του ΟΛΠ Α.Ε. για ένα Λιμάνι Ποιότητας και Περιβάλλοντος το σύνολο των καθημερινών τους υπηρεσιών. Η διοίκηση του ΟΛΠ Α.Ε. θα παρέχει την αμέριστη συμπαράσταση της προς όλους για την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος. Το Λιμάνι του Πειραιά δεν είναι μόνο ένα μεγάλο λιμάνι, αλλά και ένα Λιμάνι ασφάλειας, ποιότητας υπηρεσιών και φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων”.