Εκατοντάδες προσλήψεις στο δήμο Πειραιά μέσω ΟΑΕΔ για δεκάδες ειδικότητες

 

Ξεκίνησε και « τρέχει» η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για προσλήψεις 30.333 ατόμων.Στο δήμο του Πειραιά  οι θέσεις για πρόσληψη είναι 459.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε την 1 Αυγούστου και ολοκληρώνονται  στις 12 το μεσημέρι της 20ης Αυγούστου.

Οι προσλήψεις στο δήμο Πειραιά  αφορούν τις εξής ειδικότητες:  Διοικητικό προσωπικό , εργάτες , οικοδόμους , για την υπηρεσία καθαριότητας , λογιστές , οικονομολόγους ,τεχνικούς  Η/Υ ,  υδραυλικούς , ξυλουργούς, μαγείρους , βρεφονηπιοκόμους ( και βοηθούς) , εργοθεραπευτές, ηλεκτρολόγους , ελαιοχρωματιστές , κηπουρούς , φύλακες , οδηγούς , σιδεράδες , κοινωνικούς λειτουργούς , φυσικοθεραπευτές , φιλόλογους , αποφοίτους αγγλικής φιλολογίας , γραφίστες , πολιτικούς μηχανικούς , γεωπόνους , πολιτικούς μηχανικούς κτηνιάτρους , νοσηλευτές ( και βοηθούς), θεταρολόγους , Καλών Τεχνών , επισκεπτών υγείας , τοπογράφους κ.α

Το πρόγραμμα αφορά εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών.

Η δράση στοχεύει αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, με κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Τo Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» είναι Έργο που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνοοι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
 • εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
 • άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο  στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο  πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των  κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία  μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Nο 8/2018 και μέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της Δημόσιας Πρόσκλησης , με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
 3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
 4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
 5. Ηλικία.
 6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.
 7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 8. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
 9. Ωφελούμενοι που δεν είχαν  τοποθετηθεί σε  ολοκληρωμένες  ή υπό υλοποίηση δράσεις  «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 (Δημόσιες Προσκλήσεις No 2/2015, 4/2015 , 5/2015 , Νο 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017, 9/2017 ,16/2017) και της Δράσης «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας» (Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2018).

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).Αναλυτικά:

 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 5
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 89
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ 2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 11
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ 2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 10
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 5
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 8
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 12
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 63
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 6
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 4
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 30
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 3
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 10
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 8
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ 1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 3
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 5
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 3
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 4
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) 3
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ – BOBCAT 2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 3
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 4
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 10
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 6
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 5
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 3
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 7
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 14
 
 

About the author

More posts by