Ανάπλαση Π. Τσαλδάρη και υπόγειους κάδους απορριμμάτων αποφασίζει το Δημοτ. Συμβούλιο Νικαίας

 

Με 24 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, την Πέμπτη 3 Μαίου . Όλα τα θέματα είναι τα εξής:

 

 1. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, έτους 2018.

 

 1. Έγκριση του σχεδίου της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους

 

 1. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, έτους 2018.

 

 1. Έγκριση της με αρ. 12/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ»με θέμα: Τροποποίηση της υπ’αρ. 18/2016 (ΑΔΑ : ΩΗ2ΡΟΚ67-ΛΑΗ) απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με θέμα: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Διευθύνσεων Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Τρίτης Ηλικίας & Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ».

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αρ. 3740/Α2/18-10-12
  Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών
  Μεταφορών και Δικτύων (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ).

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση παραχώρησης καταστημάτων στον οικισμό εργατικών κατοικιών «ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ IV» στη συμβολή των οδών Π.Ράλλη & Αγ. Άννης, του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύνταξη μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», προϋπολογισμού 104.987,30€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη για την διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών των ΚΑΕΚ 050041833013, 050041833004 & 05004ΕΚ00101, στη Δημοτική Ενότητα Αγ.Ι.Ρέντη του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή της Πρότασης Κυκλοφοριακής Οργάνωσης και Στάθμευσης μετά την κατασκευή του Σταθμού Μετρό στην «Πλατεία Ελ. Βενιζελου», στην Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.

 

 1. Έγκριση της με αρ. 11/2018 μελέτης «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου Νίκαιας (Προοδευτικής)» προϋπολογισμού 363.249,65 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

 

 1. Έγκριση της με αρ. 7/2018 μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση πεζόδρομου ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ από ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ έως ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ» προϋπολογισμού 360.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%).

 

 1. Έγκριση της με αρ. 9/2018 μελέτης Πράξης Εφαρμογής στη περιοχή «ΕΛΑΙΩΝΑ» του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ιωάννη Ρέντη προϋπολογισμού 149.903,61€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%).

 

 1. Έγκριση του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ι. Ρέντη» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003606.

 

 1. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 14465/14-03-2018 μελέτης που αφορά στη «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Νίκαιας –Αγ.Ι.Ρέντη», που συνέταξε η Διεύθυνση Πρασίνου, προϋπολογισμού  024,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 

 1. Έγκριση της διοργάνωσης του Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ι. Ρέντη, περιόδου 2018 και ψήφιση σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη αναγκών της διοργάνωσης.

 

 1. Έγκριση της με αρ. 2 /24-04-2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Παραχώρηση του 6ου Γυμνασίου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη για το πρόγραμμα « Καλοκαίρι στην πόλη μου 2018».

 

 1. ‘Έγκριση α) του προγράμματος θερινής δημιουργικής απασχόλησης “Καλοκαίρι στην Πόλη μου – 2018” και β) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 698,68€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.0005 -Δαπάνες προγράμματος “Θερινή Δημιουργική Απασχόληση”- προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οικονομικού έτους 2018.

 

 1. Έγκριση τροποποίησης και παράτασης διάρκειας τριών (3) μηνών της με αρ. 70643/27-12-2017 σύμβασης σχετικά με την «Αξιοποίηση, ανασυγκρότηση και ταξινόμηση του Δημοτικού Αρχείου», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδείας Βιβλιοθηκών & Κοινωνικών Υπηρεσιών του Νίκαιας – Αγίου Ι. Ρέντη,.

 

 1. Έγκριση προμήθειας και διενέργειας διαγωνισμού σχετικά με την «Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμιζόμενης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης», για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, σε βάρος του Κ.Α 20.7135.0006 «Προμήθεια και εγκατάσταση οικολογικών συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.

 

 1. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού σχετικά με την «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων», για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, σε βάρος του Κ.Α 20.7135.0005 «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.

 

 1. Έλεγχος των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Α΄ Τριμήνου, οικονομικού έτους 2018, του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντη.

 

 1. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων σε οφειλέτες του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.

 

 1. Διαγραφή χρηματικών ποσών οφειλετών του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.

 

 1. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους για πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στο όνομα ΔΑΝΙΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΥ.

 

 

 
 

About the author

More posts by