Αποφασίζει προσλήψεις ο Δήμος Κορυδαλλού

 

Με 35 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη , 25 του μηνός , το Δημοτικό Συμβούλιο Κορυδαλλού . Ανάμεσα στα θέματα είναι και η πρόσληψη προσωπικού. Όλα τα θέματα είναι τα εξής :

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.
 2. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Α΄ Τριμήνου έτους 2018.
 4. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού», οικονομικού έτους 2018.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής του Δήμου Κορυδαλλού 2019 – 2022.
 6. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου προς υπογραφή συμβολαιογραφικής δήλωσης προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης για το έργο: «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου – Κολυμβητηρίου & δύο Γηπέδων Αντισφαίρισης» στο Δήμο Κορυδαλλού».
 7. Λήψη απόφασης για την επιλογή διαδικασίας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου – Κολυμβητηρίου & δύο γηπέδων αντισφαίρισης», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.389.840,00€.
 8. Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού 237.000,00€ (διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ), στην αριθ.πρωτ.7244/13-03/2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας».
 9. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη έκτακτου εργατοτεχνικού προσωπικού, με διάρκεια σύμβασης έως δύο (2) μήνες, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας.
 10. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθμ.: 50/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον καθορισμό αριθμού ατόμων και ειδικοτήτων, για την πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, μετά την έγκριση πρόσληψής του από το Υπ. Εσωτερικών.
 11. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με δικαίωμα ανανέωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος με τίτλο: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου & συνοδευτικού εξοπλισμού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 145.000,00€.
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης: «Εργασίες επισκευών & συντηρήσεων Σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων και λοιπών συναφών υποδομών».
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ.: 16/2018 μελέτης και την επιλογή διαδικασίας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου: «Εγκατάσταση σήμανσης για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μεταξύ των οδών Γρ. Λαμπράκη – Σικελιανού – Αριστάρχου – Σολωμού – Καρ. Δημητρίου – Ποταμού – Ατταλείας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 99.750,00 €.
 15. Λήψη απόφασης για την Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων προς σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο σε όλες τις περιοχές του Δήμου – Σ21».
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 2 ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων Ακινήτων προς σύνδεση με το Αποχετευτικό Δίκτυο σε όλες τις περιοχές του Δήμου Σ22».
 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση δαπέδου και λοιπού εξοπλισμού στην πλατεία Παγκόσμιας Ειρήνης (Μέμου)».
 18. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδών με αντιολισθηρά οδοστρώματα».
 19. Λήψη απόφασης για την υποβολή του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (έτους 2016)».
 20. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου: «Επείγουσες επισκευές οδοστρώματος σε διάφορους οδούς του Δήμου (έτους 2016)».
 21. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Γενικές επισκευές & συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων».
 22. Λήψη απόφασης για την διαδικασία και τα δικαιολογητικά εγγραφών – επανεγγραφών βρεφών – νηπίων της Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κορυδαλλού σύμφωνα με την αριθ. 41087/2017 απόφαση των υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 4249/τ΄ Β/ 5-12-2017).
 23. Λήψη απόφασης για έγκριση των κριτηρίων μοριοδότησης των εγγραφών και επανεγγραφών της Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κορυδαλλού σύμφωνα με την αριθ. 41087/2017 απόφαση των υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 4249/τ΄ Β/ 5-12-2017).
 24. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής των βρεφών – νηπίων που θα εγγραφούν στην Διεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κορυδαλλού σύμφωνα με την αριθ. 3 3 41087/2017 απόφαση των υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 4249/τ΄ Β/ 5-12-2017).
 25. Λήψη απόφασης για την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού».
 26. Λήψη απόφασης για την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Β΄/μιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού».
 27. Λήψη απόφασης για την ψήφιση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2017.
 28. Λήψη απόφασης για: α) Την έγκριση Έκτακτης Οικονομικής Επιχορήγησης, έτους 2018, στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, β) Την έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης, γ) Την διάθεση πίστωσης & δ) Την κατανομή της εν λόγω επιχορήγησης.
 29. Λήψη απόφασης για: α) Την έγκριση Έκτακτης Οικονομικής Επιχορήγησης, έτους 2018, στην Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, β) Την έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης, γ) Την διάθεση πίστωσης & δ) Την κατανομή της εν λόγω επιχορήγησης.
 30. Λήψη απόφασης για την διαπίστωση δικαιώματος συμμετοχής, τις διαδικασίες έκδοσης άδειας καθώς και τον ορισμό της Επιτροπής για τις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις του Δήμου Κορυδαλλού, έτους 2018.
 31. Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση τμήματος του Α΄ ορόφου, του Δημοτικού κτιρίου επί των οδών Πελοπίδα & Ξενοφώντος 5, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παραλαβή του χώρου από την 2η ΥΠΕ, για να στεγαστεί η Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) του Δήμου μας.
 32. Λήψη απόφασης για την έγκριση ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού σε σχολεία και δημοτικά κτίρια.
 33. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλής ύψους 813,62€ που αφορά σε οφειλές από δημοτικά τέλη για ακίνητο στην οδό Πλουτάρχου 6 και την επαναβεβαίωση του ποσού στους ιδιοκτήτες του ακινήτου, ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας του.
 34. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλής ύψους 209,65€ πλέον προσαυξήσεων που αφορά οφειλή από τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων.
 35. Λήψη απόφασης για την διαγραφή υποχρεώσεων προς τρίτους. 36. Λήψη απόφασης για την ψήφιση σχετική πίστωσης για δαπάνες ψυχαγωγικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων
 
 

About the author

More posts by