Δεκάδες προσλήψεις αποφασίζει ο δήμος Νικαίας

Δυο συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Νικαίας . Η πρώτη , με θέματα την αποδοχή ή μη παραίτησης της Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη & εκλογή νέου Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη για τη δημοτική περίοδο 2017-2019 (θητεία από 26-2-2018 έως 31-8-2019). Και για την αποδοχή ή μη παραίτησης Μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη & εκλογή νέων Μελών για τη δημοτική περίοδο 2017-2019 (θητεία από 26-2-2018 έως 31-8-2019).

Η αμέσως μετά που θα ξεκινήσει έχει 37 θέματα και συγκεκριμένα , τα εξής :

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ονομασία του Σταθμού  του ΜΕΤΡΟ στη Νίκαια.

 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης προσλήψεων  για το έτος 2018 με σύμβαση εργασίας Μίσθωσης Έργου Καθηγητών Μουσικής Αγωγής (διαφόρων ειδικοτήτων), διάρκειας ενός (1) έτους,  ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού.

 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης προσλήψεων  για το έτος 2018 με σύμβαση εργασίας Μίσθωσης Έργου διαφόρων ειδικοτήτων), διάρκειας ενός (1) έτους,  ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αθλητισμού.

 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης προσλήψεων  για το έτος 2018 με σύμβαση εργασίας Μίσθωσης Έργου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, διάρκειας ενός (1) έτους,  ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού.

 5. Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της παράτασης Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» και ειδικότερα για τον άξονα προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».

 6. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΤ΄».

 7. Έγκριση μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ».

 8. Έγκριση της με αρ. 2/2018 μελέτης για την εργασία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2018», προϋπ/σμού (24.103,12) €.

 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, συνοδευόμενες με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση που αφορούν τμήματα οδών που γειτνιάζουν με τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, σύμφωνα με την με αρ.318/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη.

 10. Έγκριση ή μη της μελέτης εισόδου-εξόδου οχημάτων και της έγκρισης απότμησης & καταβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου, στην οδό Αγ.Ι.Ρέντη αρ. 29 στη Δημοτική Κοινότητα Αγ.Ι.Ρέντη του Δήμου Νίκαια-Αγ.Ι.Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας: «POWER FUELS E.E.». σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 11. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δημοτική Κοινότητα Αγ.Ι.Ρέντη, στο ρέμα του «Προφήτη Δανιήλ» λόγω επικινδυνότητας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 12. Έγκριση της με αρ. 48/2018 αποφ. ΔΣ της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ που αφορά στην έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπ/σμού της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ, οικονομικού έτους 2018.

 13. Έγκριση της με αρ. 17/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ που αφορά στον καθορισμό καταβολής αποζημίωσης στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νίκαιας-Ρέντη με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ» για τη περίοδο 2018 έως την 31/8/2019 σε βάρος του ΚΑ: 15.6117.0001 «Αμοιβές Προέδρου & Μελών ΔΣ» προϋπ/σμού εξόδων οικον/κού έτους 2018.

 14. Ορισμός μελών Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για τα έτη 2018-2019.

 15. Ορισμός δύο υπαλλήλων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους και ενός Δημοτικού Συμβούλου, για τη σύσταση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το οικονομικό έτος 2018.

 16. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Εκποιούμενων Κινητών Πραγμάτων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

 17. Ορισμός Υπαλλήλων Παραλαβής Αρχείου & Μεμονωμένων Φακέλων Καταχώρησης Ανελκυστήρων από το Δήμο Πειραιά και τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιά.

 18. Συγκρότηση Απλού Κλιμακίου Ελέγχου Ανελκυστήρων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, έτους 2018.

 19. Συγκρότηση Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου Ανελκυστήρων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, έτους 2018.

 20. Έγκριση της εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ) με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ. 116/2004.

 21. Έγκριση της διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση, του κυλικείου εντός του ΚΑΤΡΑΚΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ που βρίσκεται επί των οδών Μάνου Κατράκη και Κυράς της Ρω στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας της Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

 22. Έγκριση της ανάγκης διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου, για τη στέγαση της «Επιτροπής Ειρήνης», στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

 23. Έγκριση της ανάγκης διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου, για τη στέγαση του «Ελεγκτικού Συνεδρίου Επιτρόπου», στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

 24. Έγκριση της ανάγκης διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου, για τη στέγαση των αρμοδίων γραφείων συνταξιούχων ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.λ.π., στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

 25. Έγκριση της ανάγκης διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου, για τη στέγαση της «Ένωσης Αθλοπαιδιών», στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

 26. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού σχετικά με την «Προμήθεια τεσσάρων (4) καινούργιων αστικών λεωφορείων», για τη δημοτική συγκοινωνία που θα ενώνει τη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας με αυτήν της Δημοτικής Αγ. Ι. Ρέντη του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, σε βάρος του Κ.Α 30.7132.0001 «Προμήθεια οχημάτων» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2018 .

 27. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού σχετικά με την «Προμήθεια επίσωτρων ελαστικών», για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, σε βάρος του Κ.Α 20.6671.0001 «Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.

 28. Έλεγχος των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δ΄ Τριμήνου, οικονομικού έτους 2017, του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

 29. Ορισμός Αναπληρωτή Ειδικού Ταμία ως διαχειριστή των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη

 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ύψους € 233,45 για δαπάνες για το οικονομικό έτος 2018, σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2018.

 31. Έγκριση απόδοσης του με αρ. 409/2017 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 7.000,00 €, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη κ. Αναστασίας Χατζοπούλου.

 32. Έγκριση απόδοσης του με αρ. 1356/2017 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 600,00 €, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Παπαστεφανάκη Ελένης.

 33. Διαγραφή χρηματικών ποσών οφειλετών του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη.

 34. Διαγραφή ποσών από χρηματικό κατάλογο για πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στο όνομα ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

 35. Μερική ακύρωση χρηματικών καταλόγων, βεβαίωση νέων χρηματικών ποσών, λόγω οφειλής εισφοράς σε χρήμα και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, μετά από διορθωτική πράξη εφαρμογής σε ακίνητα στην περιοχή «ΕΛΑΙΩΝΑ» της Δ.Ε. ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.

 36. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής Αντικειμένου Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών.

 37. Συζήτηση & λήψη απόφασης σχετικά με την ονομασία του Πνευματικού Κέντρου Αγ.Ι.Ρέντη, του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.

 
 

About the author

More posts by