Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για νέους επιχειρηματίες

epixeirh

Ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ , στις 18 του μηνός,  το νέο «Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας και Στήριξης της Απασχόλησης».

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης, μέσω της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης 1.700 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, πρώην εγγεγραμμένων ανέργων, που δημιούργησαν επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2014 έως 31.08.2015, και εξακολουθούν να τη διατηρούν στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητά τους.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα εξεταστούν βάσει του χρόνου υποβολής της αίτησης και η αξιολόγησή τους θα είναι άμεση και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για την διοικητική περιφέρεια της Αττικής είναι η 8/12/2015 και ως ημερομηνία λήξης η 22/12/2015. Σε περίπτωση που καλυφθεί ο διατιθέμενος προϋπολογισμός πριν την ημερομηνία λήξης η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων λήγει αυτόματα.

Δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ να είναι στο διάστημα από 1.1.2014 έως και 31.8.2015,
  2. Οι ενδιαφερόμενοι να ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι, ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας, στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά το εξάμηνο πριν την έναρξη του επιτηδεύματος και να μην είχαν άλλη απασχόληση κατά την ημέρα που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος,
  3. Να διαθέτουν ΑΦΜ και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

 


Ποσό επιχορήγησης

Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα 10.000,00 € για δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), δαπάνες λογιστικής και νομικής υποστήριξης, αμοιβή συμβολαιογράφων, τεχνικών ή χρηματοοικονομικών εμπειρογνωμόνων που συνδέονται για την προετοιμασία και εκτέλεση των διαδικασιών του παρόντος προγράμματος, δαπάνες για προβολή και διαφήμιση, δαπάνες προμήθειας γραφικής ύλης, δαπάνες εκπαίδευσης του δικαιούχου σε πιστοποιημένο ΚΕΚ, ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου, μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του προσωπικού της επιχείρησης εφόσον δεν έχει επιχορηγηθεί από άλλο πρόγραμμα, δαπάνες για χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), δαπάνες αποσβέσεων.

 

 

 
 

About the author

More posts by