Τα θέματα που θα συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Κορυδαλλού

Συνεδριάζει την Τετάρτη , 21 του μηνός το Δημοτικό Συμβούλιο Κορυδαλλού , με τα εξής θέματα :

-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.

 • Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.

 • Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού».

 • Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού».

 • Λήψη απόφασης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων με την επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών (Α΄ κατανομή του 2018, Λειτουργικές Δαπάνες) με ποσό ύψους 113.820,00€ και την κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού.

 • Λήψη απόφασης για την Έκτακτη Οικονομική Επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 • Λήψη απόφασης για την Έκτακτη Οικονομική Επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 • Λήψη απόφασης για την Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου έτους 2017.

 • Λήψη απόφασης για την σύσταση Επιτροπής για την κατάρτιση ετήσιου Μητρώου Αρρένων, για το έτος 2017.

 • Λήψη απόφασης για την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη (πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.590.000,00€. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορυδαλλός 16/02/2018 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αρ. Πρωτ: 3894 2 2

 • Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε συμβολαιογράφο της υπογραφής συμβολαιογραφικής Δήλωσης προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης για την έκδοση άδειας δόμησης του έργου: «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου – Κολυμβητηρίου & δύο Γηπέδων Αντισφαίρισης».

 • Λήψη απόφασης για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Πληρωμής προς την «Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.», ποσού 1.386,00€.

 • Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: «Γενικές επισκευές & συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων».

 • Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας, για το έτος 2018.

 • Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών για την Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, για το έτος 2018.

 • Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, για το έτος 2018.

 • Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών αρμοδιότητας του τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών, για το έτος 2018.

 • Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού, για το έτος 2018.

 • Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων – Ανταλλακτικών & Ελαστικών, τριών (3) τακτικών & τριών (3) αναπληρωματικών μελών.

 • Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του: «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ», ως προς το ωράριο λειτουργίας του.

 • Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της απόφασης Δημάρχου για την υλοποίηση με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» της Πράξης με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001738, ΕΥΔΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020.

 • Λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της δράσης: «Κυριακές Χωρίς Μεσάζοντες» στο Δήμο Κορυδαλλού του Σωματείου «ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ».

 • Λήψη απόφασης για την αποδοχή και υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με τίτλο: «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» στον άξονα προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».

 • Λήψη απόφασης για την Οικονομική Επιχορήγηση του «Αθλητικού Ομίλου» του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Κορυδαλλού, 2.000,00€.

 • Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την: «Συνδρομή στο «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Τ.Α.», προϋπολογισμού 1.000,00€.

 • Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλής ύψους 11.753,34€ πλέον των προσαυξήσεων, που αφορά οφειλές από ρυμοτομία στο όνομα του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΡΙΤΗ και την επαναβεβαίωση του ποσού στον κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΔΟΥΚΑ.

 • Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους, βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/06.

 • Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

 • Λήψη απόφασης για την κοπή δύο (2) δένδρων στον χώρο του πεζοδρομίου της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού ΑΙΟΛΟΥ αρ. 45 στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, διότι εμποδίζουν τις θέσεις στάθμευσης Σ1 & Σ2 του ακινήτου.

 
 

About the author

More posts by