30 θέματα σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά , με τα εξής θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017».

ΘΕΜΑ 2ο: «Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017»

ΘΕΜΑ 3ο: «Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρικής Δομής και Παράρτημα ΚΕΜ) με κωδικό ΟΠΣ 5002607».

ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη κατ’ αρχήν απόφασης για τη διενέργεια δημοπράτησης για την εκμίσθωση του δημοτικού κυλικείου εντός του Νεκροταφείου “ΑΝΑΣΤΑΣΗ” ως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος».

ΘΕΜΑ 6ο: «Ορισμός ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του για συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής, για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων, για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων στο χώρο του Λιμένα του Μικρολίμανου (πρώην ΕΚΙΠ) εποπτείας και διαχείρισης ΕΑΚΝ/ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής & Δήμου Πειραιά για την κατασκευή του έργου με τίτλο: “Ανακατασκευή

Ασφαλτικών και λοιπών οδοστρωμάτων Δήμου Πειραιά” συνολικού προϋπ/σμού 3.500.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) και ορισμός ενός μέλους εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση και αποδοχή των όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής & Δήμου Πειραιά για το έργο: “Συμπληρωματική Σύμβαση για εργασίες αποκατάστασης και αντιστήριξης του πρανούς στην πλαζ Βοτσαλάκια” στα πλαίσια του υποέργου: “Ανάπλαση και αναβάθμιση επιλεγμένων περιοχών δικτύου κυκλοφορίας πεζών στον αστικό ιστό του Δήμου Πειραιά ΑΑΕ 8/2012” του έργου: “Ολοκληρωμένη αστική αειφόρος ανάπλαση ευρείας κλίμακας στο Δήμο Πειραιά–Β’ Φάση», συνολικού προϋπολογισμού 329.917,88 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)».

ΘΕΜΑ 9ο : «Σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ αφενός του Δήμου Πειραιά και αφετέρου του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ».

ΘΕΜΑ 10ο: «Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο πρόγραμμα Erasmus+».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Α.Ε. 8/2012”, δαπάνης 1.888.004,76 € χωρίς Φ.Π.Α. και 2.322. 245,84 €. με Φ.Π.Α.».

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας: “Εργασίες διαμόρφωσης Κέντρου Κοινότητας και Κέντρου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής της εργασίας: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ».

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση παρεχόμενης υπηρεσίας ποσού 4.959,87 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την τουριστική προβολή του Δήμου Πειραιά, με τη δημοσίευση ολοσέλιδης τετράχρωμης διαφημιστικής καταχώρησης στην προνομιούχο σελίδα του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ».

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, που αφορά στην τουριστική προβολή του Δήμου Πειραιά, με τη δημοσίευση ολοσέλιδης τετράχρωμης διαφημιστικής καταχώρησης στην προνομιούχο σελίδα του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ».

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση για την οριστική παραλαβή υπηρεσιών που αφορούν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων για τις ”Ημέρες Θάλασσας 2017”».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας, στη πόλη Tallinn της Εσθονίας, από τις 2-6/10/2017, για τη συμμετοχή του Δ. Πειραιά στο URBACT City Festival 2017, που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του προγράμματος URBACT (Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία) και αποσκοπεί στην προώθηση καλών πρακτικών των πόλεων της Ευρώπης για βιώσιμη ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση μετάβασης διμελούς αντιπροσωπείας αιρετών στην αδελφοποιημένη πόλη της Οδησσού από την 01-09-2017 έως την 03-09-2017, κατόπιν προσκλήσεως του Δημάρχου της, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ημέρας της Οδησσού την 2α Σεπτεμβρίου 2017 και διάθεση πίστωσης ποσού 500,00 €».

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στις Βρυξέλλες του Βελγίου, από 9-12 Οκτωβρίου 2017, για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης του εορτασμού της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 700,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)».

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση δαπάνης ποσού 1.200,00 € (συμπερ. Φ.Π.Α.), για παράθεση γεύματος στους εκπροσώπους του Δήμου Guangzhou της Κίνας που θα επισκεφθούν το Δήμο Πειραιά αρχές Σεπτεμβρίου 2017 και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 23ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντων προστίμων στην κα. ΜΑΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, για αδήλωτο, μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο συνολικού ποσού 612,48 €».

ΘΕΜΑ 24ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντων προστίμων στον κ. ΜΕΣΙΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για αδήλωτο, μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο συνολικού ποσού 188,59 €».

ΘΕΜΑ 25ο: «Διαγραφή της Σ/76/2005 χρέωσης σύνδεσης, για το ακίνητο που βρίσκεται επί των οδών Θεάτρου 14 & Πύλης 62, ιδιοκτησίας Μαλικούτη Γεωργίου, ποσού 707,63 € και από τον 12/2005 βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο, λόγω μη κατασκευής του έργου».

ΘΕΜΑ 26ο: «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Καραΐσκου έμπροσθεν του αρ. 124, με εξαίρεση τα ασθενοφόρα οχήματα, μόνο για στάση, για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Υγείας ΠΕΔΥ Πειραιά».

ΘΕΜΑ 27ο: «Παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμόν ΥΝΑ 4573 αυτοκίνητο επί της οδού Αιγέως έμπροσθεν του αριθμού 27».

ΘΕΜΑ 28ο: «Παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμόν ΥΕΤ 8585 αυτοκίνητο επί της οδού Χριστοφή έμπροσθεν του αρ . 14».

ΘΕΜΑ 29ο: «Παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμόν ΖΧΟ 3355 αυτοκίνητο επί της οδού Φιλελλήνων έμπροσθεν του αριθμού 27».

ΘΕΜΑ 30ο: «Παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμόν ΥΚΗ 2084 αυτοκίνητο επί της οδού Πάρνηθας έμπροσθεν του αριθμού 10».

ΣΤΗΝ 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σας καλούµε να προσέλθετε στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου, σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 §4, του Ν. 3852/2010, που θα γίνει την Τετάρτη 30-08-2017, ηµέρα και ώρα 20:00, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 1. Ενηµέρωση σχετικά µε τις εξελίξεις για τους ∆ασικούς Χάρτες. 2. Λήψη απόφασης σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία των Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου µας. 3. Έγκριση 6ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2017. 4. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος Έτους 2017. 5. Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης Έτους 2017. 6. Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας του δηµοτικού Κολυµβητηρίου. 7. Έγκριση Κανονισµού Συνδροµών του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου. 8. Λήψη απόφασης για την υπαγωγή στον Ν. 4483/2017 «ρυθµίσεις οφειλών». 9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή µη της σιωπηρής παράτασης της µίσθωσης ακινήτου «ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ» 10.Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής παροχής γνώµης προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την καταστροφή αντικειµένων που δεν έχουν καµία αξία. 11.Λήψη απόφασης περί γνωµοδότησης επιτροπής για την συνεργασία του ∆ήµου Χαϊδαρίου µε Πιστωτικό Ίδρυµα σε σχέση µε τα χρηµατικά διαθέσιµα του ∆ήµου. 12.Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την διεξαγωγή ∆ιαγωνιστικών ∆ιαδικασιών, του συνοπτικού διαγωνισµού: Προµήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών γραφείου, Φωτοτυπικού Υλικού, Γραφίτη-Μελανιών για τους Εκτυπωτές και Φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα. 13.Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την διεξαγωγή ∆ιαγωνιστικών ∆ιαδικασιών, του συνοπτικού διαγωνισµού: Προµήθεια Υλικών για τα συνεργεία της Αυτεπιστασίας έτους 2017 (Χρωµάτων-Υδραυλικών Υλικών). 14.Λήψη απόφασης περί διαγραφής τιµολογίου, κατόπιν αιτήµατος παραίτησης της Εταιρείας «∆. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ –Χ.ΛΙΟΥΤΑ Ο.Ε.»., 15.Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης τακτικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ∆ήµου Χαϊδαρίου» (σχετ.: 143/2016, 255/2015 & 187/2014 Α.∆.Σ.). 16.Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

 
 

About the author

More posts by