Εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές δημοτικών σχολείων της  Νίκαιας -Ρέντη

Εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές των δημοτικών σχολείων του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντη με θέμα την ‘παρατηρητικότητα’, την ‘οικολογία’, τους ‘δεινο- σαύρους’, και ‘τον σχεδιασμό μιας ιδανικής βόλτας στην πόλη’ πραγματοποιούνται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Νίκαιας (Αρκαδίου 23, Νίκαια) από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2019.

Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα, τα οποία αποτελούν ένα εναλλακτικό είδος διδασκα- λίας, οργανώνονται και υλοποιούνται από το έμπειρο κι εξειδικευμένο προσωπικό της Δη- μοτικής Βιβλιοθήκης Νίκαιας.

Είναι διαμορφωμένα και προσαρμοσμένα ξεχωριστά για την κάθε σχολική βαθμίδα, και στοχεύουν στην ενεργητική συμμετοχή όλων των παρευρι- σκομένων, επιτυγχάνοντας μεταξύ άλλων και την αποδοτικότερη αφομοίωση της διδα- κτέας ύλης.

Πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, πρωινές ώρες κι έχουν διάρκεια από 60’ έως 90’.

Για την τρέχουσα περίοδο έχουν προγραμματιστεί τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα:

“Ψάξε- βρες, βιβλία με ουρές” Α’ και Β’ τάξη,

Διαδρ αστικό – εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην παρατηρητικότητα και τη δυνατότητα ταξινόμησης παρόμοιων βιβλίων με διαφορετικούς τρόπους.

 

“Υπερασπίσου τη Φύση”, Β’ έως Στ’ τάξη

Διαδραστικό – εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπου προσεγγίζονται θέματα οικολογίας μέσα από βιωματικές ασκήσεις.

 

“Ταξίδι στην εποχή των δεινοσαύρων”, Β’ έως Στ’ τάξη

Διαδραστικό – εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την εξοικείωση με τις “Δεινο-ταυτότη- τες” και αναγνώρισης μερικών ειδών των δεινοσαύρων

 

“Νίκαια, τι κρύβεται πίσω απ’ το όνομα της πόλης μας;”, Ε’ και Στ’ Τάξη

Αναδρομή στην ιστορία πόλης της Νίκαιας μέχρι σήμερα και ενεργητική συμμετοχή στον σχεδιασμό μίας ιδανικής βόλτας στην πόλη.

 

Δράσεις της Δημοτικής Βιβλιοθήκης για το ευρύ κοινό

 

Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη αποτελούν χώρους πολιτισμού που είναι ανοικτο ί, φιλικοί και προσιτοί για το ευρύ κοινό, και ο σκοπός τους είναι η προώθηση και η εξάπλωση της γνώσης ισότιμα σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας, φυλής, φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας. Λειτουργούν ξεχωριστά τμήματα για ενήλικες και παιδιά, και πραγμ ατοποιούν εκτός από εκπαιδευτικά προγράμματα, ξεναγήσεις, εργαστή- ρια, παρουσιάσ εις βιβλίων και λέσχ ες ανάγνωσης προσαρμοσμ ένα στις ανάγκες και εν- διαφέροντα όλων των ηλικιών.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Νίκαιας είναι διαρθρωμένη σε 4 ορόφους με ξεχωριστά τμή- ματα και θεματολογία. Στον πρώτο όροφο βρίσκεται το παιδικό και εφηβικό τμήμα, στον δεύτερο όροφο το τμήμα της λογοτεχνίας, στον τρίτο όροφο το τμήμα όλων των επιστη- μών και στον τέταρτο το πληροφοριακό τμήμα, όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά και περιοδι- κά. Πραγματοποιεί οργανωμένες ξεναγή σεις σε άτομα ή ομάδ ες όπου γίνεται αναλυτική παρουσίαση της συλλογής και του τρόπου λειτουργίας της βιβλιοθήκης, ενώ εκτός από έν τυ πο υλικό π εριλαμβ άνει και οπ τικο ακου σ τι κό υλικό (DVD, CD-ROM, CD, PC GAMES). Διαθέτει ευρύχωρο αναγνωστήριο, υπολογιστές με χρήση wi-fi και παρέχ εται η δυνατότητα φωτοτύπησης, σάρωσης κι εκτύπωσης. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα δανει- σμού έως τριών βιβλίων για δεκαπέντε ημέρες τόσο για τους κατοίκους του δήμου Νί- καιας-Αγ.Ι.Ρέντη, όσο και για τους κατοίκους των όμορων δήμων.

 

Ώρες Λειτουργίας Δημοτικής Βιβλιοθή κης Νίκαιας

 

Δευτέρα & Παρασκευή : 8:00-14:00

Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη : 8:00-20:00

Σάββατο: 10:00-14:00