Αφού … άνοιξαν θα συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Κορυδαλλού για «τα απαραίτητα μέτρα για το άνοιγμα των σχολικών κτιρίων »

Με 14 θέματα και μέσω τηλεδιάσκεψης , συνεδριάζει την Τετάρτη  20 του μηνός , το  Δημοτικό Συμβούλιο Κορυδαλλού.

Όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης  είναι τα εξής :

 1. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 4 ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.
 2. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, για το Α΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2020, του Δήμου Κορυδαλλού.
 3. Λήψη συμπληρωματικής απόφασης της με αριθμ.: 63/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 4. Συζήτηση – ενημέρωση για τα απαραίτητα μέτρα για το άνοιγμα των σχολικών κτιρίων και την συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 5. Συζήτηση – ενημέρωση για τα μέτρα ατομικής προστασίας, εμβολιασμοί για τους εργαζόμενους του Δήμου και μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους που εργάζονται.
 6. Λήψη απόφασης για τα μέτρα προστασίας και πρόληψης για τη νέα αντιπυρική περίοδο.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 1. Λήψη απόφασης για: α) Την αποδοχή ή μη της ένστασης του αναδόχου κατά του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής & β) Την έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή, συντήρηση & αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου».
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή οδών με αντιολισθηρά οδοστρώματα». 9. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ», λόγω τροποποίησης της πράξης.
 3. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας της πράξης με τίτλο : «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ:5001452 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».
 4. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Απόφασης 251/30-10-19 Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την: «Προμήθεια εξοπλισμού για το Υπο-έργο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο: Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Κορυδαλλού».
 5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό & την αύξηση κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα εστίασης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
 6. Λήψη απόφασης για την Β΄ Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Σχολείων, έτους 2020, ποσού 119,850,00€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού.
 7. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία με δ.τ. «ΠΛΟΗΓΟΣ