Λήγουν οι αιτήσεις για επιδόματα σίτισης ,ενοικίου και δωρεάν ρεύμα   

    panoramiki korydallos Μέχρι και το Σάββατο 30 Μαίου παρατάθηκε η υποβολή των Αιτήσεων για την χορήγηση και παροχή αγαθών , όπως προβλέπεται από το Νόμο (4320/2015) για την Λήψη Μέτρων και την αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης και της Ακραίας Φτώχειας και οι οποίες καθορίζονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις διαδικασίες, τους όρους, τις προυποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τους δικαιούχους έτσι ώστε να ωφεληθούν άτομα και οικογένειες.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπονται τα Εισοδηματικά και Περιουσιακά Κριτήρια για  :

  1. Δωρεάν Επανασύνδεση και Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος
  2. Επίδομα Ενοικίου
  3. Επιδότηση Σίτισης

Οι Αιτήσεις συνεχίζουν να υποβάλλονται Ηλεκτρονικά μέχρι και το Σάββατο 30 Μαίου 2015, είτε Ιδιωτικά μέσω της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής η οποία είναι προσαρτημένη στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας – Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (http://www.ypakp.gr/ & https://www.anthropocrisis.gr/anthropocrisis/), είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ).

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Α. Εισοδηματικά Κριτήρια (Οικονομικό Έτος 2014 Χρήση 2013)

Οικογενειακή κατάσταση                                                                            Ετήσιο Εισόδημα

Μεμονωμένο άτομο                                                                                                     2.400 €

Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος                               3.600 €

Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη                               4.200 €

Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη                               4.800 €

Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη                                5.400 €

Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη    6.000 €

Β. Περιουσιακά Κριτήρια

Ακίνητη Περιουσία και Καταθέσεις

  1. Δωρεάν Επανασύνδεση και Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος

1200 kWh ανά τετράμηνο (300 kWh μηνιαίως)για κάθε δικαιούχο από την ένταξή του στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Νόμου 4320/2015.

  1. Επίδομα Ενοικίου(Ανά Μήνα)

Οικογενειακή κατάσταση                                                                                       Παροχή

Μεμονωμένο άτομο                                                                                                             70 €

Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος                                     100 €

Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη                                     130 €

Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη                                     160 €

Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη                                     190 €

Οικογένεια με 4 εξαρτώμενα μέλη και άνω ή άτομο με 5 εξαρτώμενα μέλη και άνω                220 €

Το Επίδομα Ενοικίου χορηγείται απευθείας στον εκμισθωτή του μισθίου ακινήτου και καταβάλλεται μηνιαίως, αρχής γενομένης από την ημερομηνία σύναψης ή ανανέωσης της σύμβασης μίσθωσης, η οποία θα πρέπει να συμπίπτει ή να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας έγκρισης ένταξης του δικαιούχου στη ρύθμιση του άρθρου 2 του Νόμου 4320/2015 και για διάστημα 9 συνολικά μηνών.

  1. Επιδότηση Σίτισης

Οικογενειακή κατάσταση                                                                                      Παροχή

Μεμονωμένο άτομο                                                                                                    70 €

Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος                                      100 €

Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη                                           130 €

Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη                                             160 €

Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη                                             190 €

Οικογένεια με 4 εξαρτώμενα μέλη και άνω ή άτομο με 5 εξαρτώμενα μέλη και άνω                  220 €

Η παροχή του άρθρου 3 του Νόμου 4320/2015 στους δικαιούχους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας απόφασης χορηγείται υπό μορφή ηλεκτρονικής κάρτας συμβατής με τερματικά αποδοχής καρτών (POS) καταστημάτων εμπορίας τροφίμων για την προμήθεια ειδών σίτισης. Η κάρτα θα πιστώνεται με το ποσό της προβλεπόμενης κατωτέρω μηνιαίας επιδότησης.

Προτεραιότητα – Κατάταξη στην Χορήγηση των Παροχών (Κριτήρια)

Κριτήρια προτεραιοποίησης αιτούντος             Μόρια                     Μόρια          Μόρια              Μόρια

μονογονεϊκής οικογ. Εξαρτώμενων Τέκνων  Εισοδήματος Εργασιακής Κατάστασης

Γονέας άγαμος, διαζευγμένος ή σε χηρεία       3

3 εξαρτώμενα παιδιά και πάνω   3

2 εξαρτώμενα παιδιά        2

1 εξαρτώμενο παιδί           1

Εισόδημα από 0 έως 1/3 του εισοδηματικού ορίου 2 της κατηγορίας

Εισόδημα από 1/3−2/3 του εισοδηματικού ορίου της 1Κατηγορίας

Μεμονωμένο άτομο ή γονέας (μόνον ένας ανά

οικογένεια) μακροχρόνια άνεργος

Μεμονωμένο άτομο άνεργος ή γονέας (μόνον ένας 1ανά οικογένεια) άνεργος