Αποφασίζει δάνειο , προσλήψεις και νέες …παρατάσεις ημιτελών έργων της διοίκησης Κασιμάτη

Η λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το ύψος των δημοτικών τελών για το 2020 , νέες παρατάσεις για την ολοκληρωση έργων που είναι ημιτελή και ο προγραμματισμός των προσλήψεων , περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων , στα 40 (!) θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού .
Όλα τα θέματα της συνεδρίασης , που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη , 30 του μηνός , έχουν ως εξής :
1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.
2. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.
3. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, για το Γ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2019, του Δήμου Κορυδαλλού.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα τακτοποίησης συμβασιούχων Ι.Δ.Ο.Χ. (παλαιών & υπηρετούντων).
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 03/01/2019 με ΓΑΚ 46/2019 αγωγής των εργαζομένων του Δήμου Κορυδαλλού Προγούλη Φανούριου κλπ (σύνολο 8) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Διαδικασία Περιουσιακών – Εργατικών Διαφορών), η οποία έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί την 15η Οκτωβρίου 2019.
6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 30595/22.04.2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1590/τ. Β’/09-5-2019), η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ’ αρθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018)».
7. Λήψη απόφασης για τον καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού σε πρώην υπάλληλο του Δήμου μας.
8. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αριθμού ατόμων & ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (8 μηνης διάρκειας) μετά την έγκριση πρόσληψής του από το Υπουργείο Εσωτερικών.
9. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών στην Διοίκηση των Νομικών Προσώπων που συμμετέχει ο Δήμος μας (Σύνδεσμος για το Νεκροταφείο & Π.Ε.Σ.Υ.Δ.Α.Π.).
10. Λήψη απόφασης για την εκλογή τεσσάρων (4) εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής.
11. Λήψη απόφασης περί διατήρησης ή μη βαθμίδων επί του πεζοδρομίου του ακινήτου στην οδό Πέλοπος αριθμ.: 34.
12. Λήψη απόφασης για την καταρχήν έγκριση της μελέτης: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κορυδαλλού».
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο χώρο των 26 στρεμμάτων».
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας: «Υπηρεσίες υποστήριξης για την έκδοση Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας, σε σχολικές μονάδες και βρεφονηπιακούς σταθμούς».
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ης παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων προς σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο σε όλες τις περιοχές του Δήμου Σ23».
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση 6ης παράτασης ή μη, του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κορυδαλλού (έτους 2017)».
17. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π. για το έτος 2020.
18. Λήψη απόφασης για την επιβολή φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων έτους 2020.
19. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020.
20. Λήψη απόφασης για την μείωση των Δημοτικών Τελών σε διάφορες ευπαθείς ομάδες δημοτών.
21. Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικού προστίμου μη τήρησης καθαριότητας από τους συμμετέχοντες έμπορους στις εμποροπανηγύρεις που τελούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου για το έτος 2020.
22. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους εμπορικής διαφήμισης κατηγορίας Δ΄ για το έτος 2020.
23. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του συντελεστή, κατά τετραγωνικό μέτρο, του τέλους χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων κατά το έτος 2020.
24. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους καταλήψεως χώρου από μικροπωλητές & εμπόρους κατά τις θρησκευτικές ή επετειακές εορτές έτους 2020.
25. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Κορυδαλλού.
26. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για την συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας.
27. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για την συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού.
28. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για την συγκρότηση Επιτροπής Νεολαίας – Παιδείας.
29. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για την συγκρότηση Επιτροπής Περιβάλλοντος (Πρασίνου – Καθαριότητας).
30. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για την συγκρότηση Επιτροπής για τα προβλήματα της περιοχής Σχιστού & Δεξαμενής.
31. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για την συγκρότηση Επιτροπής για την απομάκρυνση των Φυλακών.
32. Λήψη απόφασης για τον κανονισμό διάθεσης της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου.
33. Λήψη απόφασης για την κατασκευή περγκόλων & σκιάστρων στα περιμετρικά πεζοδρόμια της πλατείας Ελευθερίας.
34. Λήψη απόφασης για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της : «Προμήθειας οργάνων γυμναστικής για υπαίθριους χώρους» έως 28.02.2020, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8α του άρθρου 147 του ν. 4412/2016».
35. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την: «Προμήθεια εξοπλισμού για το Υπο-έργο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο: Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Κορυδαλλού».
36. Λήψη απόφασης απόσυρσης προηγούμενης κατατεθειμένης πρότασης, σύμφωνα με την αριθμ.:344/28- 12-2016 Α.Δ.Σ. και υποβολής νέας πρότασης έργου με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων του Δήμου Κορυδαλλού» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 14.6i.26.2-4.1 με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων» της ΕΥΔ του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμείο Συνοχής)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Ο προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται σε 600.000€ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ).
37. Λήψη απόφασης για την διοργάνωση εκδήλωσης για την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου CLEAR.
38. Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή τριών (3) δένδρων είδους λιγούστρου, λόγω κατεδάφισης γειτνιάζουσας κατοικίας επί της οδού Παύλου Μελά αριθμ. 11.
39. Λήψη απόφασης για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης για την διοργάνωση εκδηλώσεων κατά την περίοδο Οκτωβρίου -Δεκεμβρίου 2019 .
40. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΝΑΣΑΣ ΖΩΗΣ».

 
 

About the author

More posts by