Τους έβαλαν στη ρύθμιση και τώρα τους …χαρατσώνουν   

dimarxeio_korydallou

Βάσει του Ν.4336/2015 οι ανεξόφλητες δόσεις  (δόσεις που πρέπει να εξοφληθούν μετά την 15-10-2015) και αφορούν οφειλές μέχρι του ποσού των    5.000,00 € που υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν.4321/15, επιβαρύνονται  από  15-10-2015  με προσαύξηση 5,05 %.

Οι  ανωτέρω οφειλές απαλλάσσονται  από την παραπάνω προσαύξηση εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Ο οφειλέτης, θα πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.

β. Η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), θα πρέπει να είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι   150.000,00 €

γ. Η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή, θα πρέπει να υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την απαλλαγή τους να προσέλθουν στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης εισοδήματος (Έντυπο Ε1) και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκούν  επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Εκκαθαριστικό Ε9 ή Έντυπο ΕΝΦΙΑ
 
 

About the author

More posts by